Contact Office: 02144955024
Saturday-Wednesday 9:00 a.m. to 5 p.m.

MLA & QEMSCAN Services

با بهره‌گیری از انواع روش‌های ژئوفیزیکی، بویژه مغناطیس‌سنجی و IP-RS ما می‌توانیم توده‌های آذرین، ساختارهای تکتونیکی و رخدادهای کانه‌زایی را در ژرفای زمین شناسایی کنیم.

با بهره‌گیری از انواع روش‌های ژئوفیزیکی، بویژه مغناطیس‌سنجی و IP-RS ما می‌توانیم توده‌های آذرین، ساختارهای تکتونیکی و رخدادهای کانه‌زایی را در ژرفای زمین شناسایی کنیم.

en_USEnglish
No products in the cart.