Contact Office: 02144955024
Saturday-Wednesday 9:00 a.m. to 5 p.m.

مجموعه های آموزشی

در راستای اهداف آموزشی و تجهیز وسایل کمک آموزشی، شرکت زمین ریزکاوان آمادگی خود را جهت تهیه مقاطع میکروسکوپی آموزشی از انواع سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی و همچنین انواع کانی های سیلیکاتی و غیرسیلیکاتی اعلام میکند.

شرکت زمین ریزکاوان همچنین با در اختیار داشتن یک مجموعه غنی از انواع سنگها و کانیها، آمادگی خود را جهت تهیه کیت های آموزشی سنگ و کانی برای مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهها اعلام می دارد.

تعداد و نوع کانی ها و سنگها در کیت های آموزشی میتواند با توجه به مراکز هدف (سطح آموزشی مراکز) و یا طبق
“فرم درخواست نمونه” مشتری آماده شود.

No products in the cart.